Pontiffs Synonyms

The head of the Roman Catholic Church
(Noun)
Synonyms:
  1. popes
  2. prelates
  3. pontifices