Uzbak Synonyms

The Turkic language spoken by the Uzbek
(Noun)