Stovepipes Synonyms

Synonyms:
(Noun)
  1. funnels
  2. smokestacks
  3. flues