Pietism Synonyms

pīĭ-tĭzəm
A state of often extreme religious ardour
(Noun)