A state of often extreme religious ardour
(Noun)
Advertisement