Religiousness Synonyms

A state of often extreme religious ardour
(Noun)