Paunches Synonyms

A protruding abdomen
(Noun)
Synonyms:
  1. bellies
  2. guts
  3. abdomens
  4. tummies
  5. potbellies
  6. stomachs
  7. bulges
  8. epigastria