Transcendental-meditation Synonyms

Synonyms:
  1. tm
  2. Hindu meditation
  3. mantra