Sluices Synonyms

A gate
(Noun)
Synonyms:
  1. locks
  2. floodgates