Floodgates Synonyms

Synonyms:
(Noun)
  1. spouts
  2. sluices