Simon Zelotes Synonyms

zē-lōtēz
One of the twelve Apostles (first century)
(Noun)