Simon The Zealot Synonyms

One of the twelve Apostles (first century)
(Noun)