Perdix-perdix Synonyms

Common European partridge
(Noun)