Grey-partridge Synonyms

Common European partridge
(Noun)