Mountain Alder Synonyms

Small shrubby maple of eastern North America; scarlet in autumn
(Noun)
Synonyms:
  1. mountain-maple
  2. Acer spicatum
Tree of western United States
(Noun)
Synonyms:
  1. white-alder
  2. Alnus rhombifolia