Entellus Synonyms

enteləs
Langur of southern Asia; regarded as sacred in India
(Noun)