Coldshoulder Synonyms

kōldshōldər
To slight (someone) deliberately
(Verb)