Bon-ton Synonyms

bŏn tŏn
The fashionable elite
(Noun)