Bombax Ceiba Synonyms

East Indian silk cotton tree yielding fibers inferior to kapok
(Noun)