Artemisia Gnaphalodes Synonyms

Perennial cottony-white herb of southwestern United States
(Noun)