Zettabyte Synonyms

A unit of information equal to 1024 exbibytes or 2^70 bytes
(Noun)
Synonyms:
  1. zb
  2. zebibyte
  3. zib