William Walton Synonyms

English composer (1902-1983)
(Noun)