Spiraea Prunifolia Synonyms

Shrub having copious small white flowers in spring
(Noun)