Shrank Synonyms and Antonyms

zhraŋk
Advertisement