Synonyms:
(Noun)
  1. wraps
  2. pallia
  3. sashes
  4. grooves
  5. covers