Russet Scab Synonyms

Rhizoctinia disease of potatoes
(Noun)