Okeh Synonyms

An endorsement
(Noun)
Synonyms:
  1. ok
  2. okay
  3. okey

Words near Okeh in the Thesaurus