Nodules Synonyms

Synonyms:
(Noun)
  1. knobs
  2. protuberances