Moujik Synonyms

mo͝oshēk, mo͝oshik
A Russian peasant (especially prior to 1917)
(Noun)