Mastigophora Synonyms

Protozoa having flagella
(Noun)