Lamias Synonyms

A woman who practices magic
(Noun)