Greased-lightning Synonyms

Synonyms:
  1. blue streak
  2. flash
  3. lightning
  4. streak