Giambattista Marino Synonyms

Italian poet (1569-1625)
(Noun)