Eudromias Morinellus Synonyms

Rare plover of upland areas of Eurasia
(Noun)