Episcopacies Synonyms

Synonyms:
(Noun)
  1. canonries
  2. pontificates
  3. prelacies