Bad Job Synonyms

Synonyms:
(Noun)
  1. bevue
  2. etourderie
  3. slipshoddiness
  4. slipshodness
  5. slovenry