White Potato Synonyms

An edible tuber native to South America; a staple food of Ireland
(Noun)