Synonyms:
(Noun)
  1. velours
  2. piles
  3. naps