Undergraduates Synonyms

Synonyms:
(Noun)
  1. seniors
  2. juniors
  3. sophomores
  4. students
  5. freshmen