Typist Synonyms

tīpĭst
Synonyms:
(Noun)
  1. secretary
  2. typewriter operator
  3. keyboarder
  4. word processor
  5. teletyper
  6. office girl
  7. key pounder
  8. typer
  9. typewriter