Three Graces Synonyms

Synonyms:
  1. thalia
  2. euphrosyne
  3. aglaia