Synonyms:
  1. apnea
  2. dyspnea
  3. cheyne-stokes respiration