Rope Tow Synonyms

Synonyms:
  1. lift
  2. ski-lift
  3. ski tow
  4. ski conveyor