Policeman Bird Synonyms

Large mostly white Australian stork
(Noun)