Palates Synonyms

Sense of taste
(Noun)
Roof of the mouth
(Noun)
Synonyms:
  1. vela