Southwestern Asia
(Noun)
Synonyms:
  1. turkeys
To turn around
(Verb)
To direct
(Verb)
Eastern Asia
(Noun)
Synonyms:
  1. chinas