Nanny-goat Synonyms

Female goat
Synonyms:
  1. nanny
  2. she-goat
  3. doe
  4. female goat