Montezuma-s-revenge Synonyms

Synonyms:
  1. aztec two-step
  2. GI's
  3. dysentery
  4. flux
  5. loose stool
  6. runs
  7. tourista
  8. traveler-s-diarrhea
  9. trots
  10. turistas