Moistest Synonyms and Antonyms

Slightly wet
(Adjective)
Antonyms:
  1. dryest
Wet, wettish
(Adjective)
Antonyms:
  1. dryest