Killjoy Synonyms

kĭljoi
Someone who spoils the pleasure of others
(Noun)